top of page
about.png

Отговорности

Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

Отговорности на АНФПБ

ARPharM е сдружение с нестопанска цел, в което членуват 23 научно-изследователски ориентирани фармацевтични компании производители на лекарства от цяла Европа, САЩ и Япония, чиято основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му.

С първоначалния си достъп до този сайт потребителят се съгласява и приема, че посещенията и ползването по какъвто и да било начин на разположените върху сайта информация и/или елементи се извършват при спазването на следните условия, които се актуализират периодично, поради което е препоръчително потребителят регулярно да се запознава с дадената по-долу информация, относно ползването на сайта.

Естество и предназначение на публикуваната информация
 

ARPharM поддържа регистър на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, които подлежат на предварителна оценка с оглед на разпоредбите на чл.10 от Етичния кодекс на Асоциацията. 

Целта на поддържания на сайта http://arpharm-e4ethics.org регистър е да служи за мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията.
 

Предварителната оценка се извършва от Комисия по събитията към ARPharM. Предварителната оценка е достъпна, както за компаниите – членове на ARPharM, така и за организаторите на национални събития, за медицинските специалисти и за обществеността като цяло /общо наричани „потребители”/.
 

Сайтът http://arpharm-e4ethics.org е публично достъпен. Цялата налична информация на сайта може да се ползва безплатно и без необходимост от регистрация.
 

Предварителната оценка достъпна на arpharm-e4ethics не служи за оценяване на съответствието на събитието с приложимото национално законодателство или с относимите европейски норми. Предварителната оценка на събитието дадена от Комисията по събитията не може да се третира като решение на Етичната комисия относно съответствието на събитието с разпоредбите на Етичния кодекс на ARPharM.

Компаниите, членуващи в Асоциацията, се насърчават да се консултират с arpharm-e4ethics и да се съобразят приложимите правила и разпоредби, когато вземат решение дали да спонсорират, участват или сътрудничат в дадено събитие.

Всяка компания сама за себе си решава  дали да спонсорира/участва в събитието
 

Предварителната оценка на събитията ще бъде извършвана по предварително обявените правила и процедури в секция „Основна информация” на интернет сайта.  Оценката на събитието представена в arpharm-e4ethics е валидна към датата, посочена в съответната оценка. Предварителната оценка на събитието при никакви обстоятелства не следва да се третира като оценка на качеството или съдържанието на научната програма или като оценка на лекторите.
 

Предварителната оценка не може да се използва за промоция на дадено събитие, нито може да бъде използвана с търговска цел.

Генерирани връзки към други сайтове (links)
 

ARPharM не предоставя гаранции за съществуването и съдържанието на други сайтове, към които са генерирани връзки, както и за пълнотата, актуалността, верността и полезността на информацията в тях.
 

ARPharM не носи каквато и да било отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от потребителите в резултат на липсата или използването на информацията от сайтовете, към които се препраща, доколкото те се притежават и поддържат от трети лица и ARPharM не е в състояние да упражнява контрол в това отношение.

В случай че посредством този сайт се осъществява обмен на информация между потребители, всеки потребител носи отговорност за направеното от него изявление и за изразеното от него мнение или съвет.
 

С оглед естеството на сайта като обособено място от Интернет, не могат да бъдат предоставени гаранции и по отношение липсата на вируси.

Лични данни
 

ARPharM спазва разпоредбите на българското законодателство относно защитата на лични данни.  

Информацията за всяко национално събитие, предмет на предварителна оценка от Комисията по събитията към ARPharM се събира от публични източници, по-специално от интернет страници за събития, други източници в интернет или посредством компаниите, членуващи в ARPharM.
 

ARPharM и/или Комисията по събитията не събира и не обработва имена и/или други лични данни относно конкретни лица - участници, организатори, спонсори, лектори на конкретно национално събитие или представители на обществеността.

Информацията, която се събира от ARPharM е лимитирана единствено до данни за подателя на информация, които ще позволят на ARPharM да се свърже обратно с подателя, за да се изиска допълнително или уточни подадена информация за национално събитие, или за да бъде отговорено на поставени от потребителя въпроси.
 

Ползването на информацията от сайта не предполага предоставянето на лични данни на лицата, които се очаква да участват в националното събитие, независимо от качеството на тези лица /организатори, спонсори, лектори или медицински специалисти/, нито от потребителите на наличната в сайта информация.

Права на интелектуална собственост
 

Всички права на интелектуална собственост върху елементите, включени в съдържанието на този сайт (включително кодове, програми, схеми, графики, форми, изображения, текст, звук и други обекти на интелектуалната собственост), се притежават от ARPharM и/или от нейни съконтрагенти, предоставили й правата за използването на тези елементи.
 

Потребителят на информацията в сайта е длъжен предварително да поиска писменото съгласие на ARPharM (и/или на посочени от нея нейни съконтрагенти), преди да копира и възпроизвежда публично, използва по друг начин, видоизменя, интерпретира или реферира към публикациите в този сайт и/или към името на ARPharM във връзка с тези публикации.
 

В случай на копиране на информация от сайта върху компютъра на потребител за лична и нетърговска употреба, последният е длъжен да осигури върху всяко копие запазването на всички знаци за запазени права, търговски марки (лого) или други подобни, разположени върху оригиналния материал.

 

Отговорност
 

Информацията налична на сайта на arpharm-e4ethics се предоставя на доброволни начала и е единствено с цел информация.
 

ARPharM и конкретно Комисията по събитията полагат усилия да поддържат актуална информация на arpharm-e4ethics, но не могат да гарантират точността и пълнотата на обявената информация.
 

ARPharM не носи отговорност относно информацията публикувана на arpharm-e4ethics.
 

Ползвателите на arpharm-e4ethics приемат, че ползването на arpharm-e4ethics е на тяхна отговорност.

ARPharM и конкретно Комисията по събитията не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването на публикуваната върху сайта информация по какъвто и да било начин, включително и при ползването на външни сайтове, към които препраща arpharm-e4ethics. ARPharM и Комисията по събитията не носят отговорност и за вреди, причинени от компютърни вируси, които могат да засегнат компютърната система или друго имущество на потребителите, свързани с употребата на информацията от arpharm-e4ethics.
 

По-конкретно, ARPharM и Комисията по събитията не носят отговорност към потребителя за:

  • предварителната оценка на събитието представена на arpharm-e4ethics, осъществена от Комисията по събитията при ARPharM;

  • предприетите от организаторите на събитието действия във връзка или по повод предварителната оценка на събитието от страна на Комисията по събитията;

  • предварителна оценка, основаваща се на непълна или неточна информация съдържаща се на интернет сайта на събитието.

 

Комисия по събитията
 

Комисията по събитията се състои от 5 лица и се избира между членовете на специално създадената работна група към ARPharM „Trust and Reputation”. Мандатът на Комисията е 2 години, като всяка година съставът на Комисията се обновява с двама нови членове, на ротационен принцип. Комисията по събитията се ръководи от принципите и разпоредбите на Етичния кодекс на ARPharM и съобразно процедурата за условията и реда на работа на Регистъра на национални събития по смисъла на чл. 10 от Етичния кодекс на ARPharM, провеждани на територията на Република България.

 

Приложим закон
 

Достъпът и ползването на arpharm-e4ethics се регулира от българското законодателство. Всички действия, операции или мерки свързани със сайта http://arpharm-e4ethics.org ще бъдат предприемани пред съответно компетентния съд в град София, България.
 

Всякакви оплаквания, мнения и препоръки във връзка със сайта могат да бъдат подавани писмено на адрес: info@arpharm-e4ethics.org.

bottom of page