top of page

Съвременни 
решения за
българския пациент

Предварително

оценяване на  

научни събития

Регулация и саморегулация

Критерии за оценка

Предстоящо събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше предстоящо научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт.

Предполагаеми нарушения
по време на събитие

Ако според вас по време на провеждането на научно събитие са допуснати действия, с които участието/спонсорството от страна на компания, подписала Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България предизвиква съмнения за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 на Кодекса, молим ви да съобщите за тях.

Предварително оценяване на събития, съгласно разпоредбите на член 10 от Етичния кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България

Молим ви да се запознаете с пълния текст на основната информация на сайта за предварителна оценка на научни събития!

ARPharM и компаниите, членуващи в организацията, осъзнават важността от предоставянето на точна, справедлива и обективна информация за лекарствените продукти, така че да могат да бъдат взети рационални решения за тяхното използване. Етичният кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България отговаря на общата правна рамка, установена от Директива 2001/83 на Съвета на Европейските общности (дял VIII и VIIIa – стр.49-54), българския закон за лекарствените продукти и Кодекса на EFPIA за промоция на лекарства, отпускани по лекарско предписание, и взаимодействие с медицински специалисти, които въвеждат норми, регулиращи предоставянето на информация, промоция и реклама на лекарствени продукти. Етичният кодекс на Асоциацията има за цел да гарантира, че фармацевтичните компании, които осъществяват промоция и реклама на лекарства, взаимодействат с предписващите лекари открито, избягвайки заблуждаващи практики и без да допускат потенциален конфликт на интереси с медицинските специалисти и в съответствие със законовите и подзаконови актове.

МС (Медицински специалист) е лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, професионалист по здравни грижи или всяко друго лице, което в процеса на своята професионална дейност може да предписва, закупува, доставя или прилага лекарствени продукти.

Всяка практика, която може да създаде объркване относно целите на научно и образователно мероприятие, спонсорирано от компании, членуващи в ARPharM, или мероприятие, за участие в което компании, членуващи в ARPharM, спонсорират медицински специалисти, не трябва да бъде толерирана.

Член 10 от Етичния кодекс на ARPharM.

Чрез e4ethics ARPharM поддържа мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, организирано от трето лице (компания или организация, която не членува в Асоциацията и не е поела задължение за спазване на Кодекса), чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията. Компаниите, членуващи в Асоциацията, се насърчават да се консултират с e4ethics и да се съобразят приложимите правила и разпоредби, когато вземат решение дали да спонсорират, участват или сътрудничат в дадено събитие.

Първоначално ARPharM ще се фокусира върху  основните национални събития в България – т.е. събития, на които се очаква да присъстват над 50 участника. Всяко събитие ще бъде оценявано с оглед на приложимите стандарти за гостоприемство, заложени в  разпоредбите в Член 10 от Етичния кодекс на Асоциацията.

Чрез e4ethics ARPharM поддържа мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, организирано от трето лице (компания или организация, която не членува в Асоциацията и не е поела задължение за спазване на Кодекса), чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията. Компаниите, членуващи в Асоциацията, се насърчават да се консултират с e4ethics и да се съобразят приложимите правила и разпоредби, когато вземат решение дали да спонсорират, участват или сътрудничат в дадено събитие.

Предварителната оценка ще се основава на следните аспекти:

 • Научна програма/Структура – програмата трябва да покаже, че събитието има истински научни цели; програмата на събитието, публикувана в интернет или предоставена чрез компания- член на Асоциацията, ще бъде използвана за източник на информация.

 • Местоположение и място на провеждане – мястото трябва да предразполага към основната цел на събитието (научен/професионален профил), като се избягват места, които са известни като места за забавление, или са екстравагантни като например 5-звездни хотели, разположени в курортни дестинации.

 • Гостоприемство (пряко или косвено) към медицински специалисти – гостоприемството относно дадено събитие трябва да бъде ограничено до поемане на разходите за пътуване, настаняване, такси за регистрация и храна, но не може да бъде продължено повече от 24 часа преди началото или след приключване на събитието. Предлагането на гостоприемство трябва да бъде умерено и ограничено до основната цел на събитието. Като общо правило важи, че гостоприемството не трябва да надхвърля стойността на това, което МС биха платили за себе си.

 • Други дейности – гостоприемството не включва спонсориране или организиране на развлекателни събития (например спортни или развлекателни).

 • Придружаващи лица – гостоприемството не трябва да се разширява извън лицата, които се квалифицират като участници сами по себе си.
   

Процесът на предварителната оценка включва екип от оценяващи, назначен от УС на Асоциацията. За повече информация, моля консултирайте се с observations index.

Заключенията от предварителната оценка се публикуват в e4ethics, с цветен код за всички 5 области, заложени в Член 10 от ЕК на Асоциацията:

 • СИН: предварителната оценка е в процес. Междувременно се консултирайте с observations index.

 • ЗЕЛЕН: въз основа на наличната информация, участие в събитието не предизвиква съмнение за потенциално нарушение при участие на компания, членуваща в ARPharM, на разпоредбите на Член 10 от ЕК. Въпреки това компаниите, членуващи в Асоциацията, следва да се консултират с приложимите законови, подзаконови нормативни актове и ЕК.

 • ОРАНЖЕВ: въз основа на наличната информация за събитието, участието на компания, членуваща в ARPharM в същото буди съмнение за потенциално нарушение на разпоредбите на Член 10 от ЕК. Членовете на Асоциацията се насърчават да проверят приложимите законови и подзаконови нормативни актове, и ЕК.


Предварителната оценка на събитията, оповестена на arpharm-e4ethics, не може при никакви обстоятелства да се тълкува като решение за качеството или съдържанието на научната програма, или на качествата на лекторите.

Всяка компания индивидуално решава дали да спонсорира/участва в събитие. Компаниите членки в Асоциацията следва да се допитват до нормативните актове и разпоредби, които се прилагат, преди да решат да спонсорират, да участват или сътрудничат в събитие.

 

Процедура на ARPharM за предварителна оценка на събитията

За всяко събитие общата информация (извлечена от публични източници, по-специално интернет страници на събития, други източници в интернет или посредством членовете на Асоциацията) включва:

 • Наименование/заглавие на събитието

 • Име на организаторите

 • Град/място на провеждане на събитието

 • Начална дата на събитието

 • Крайна дата на събитието

 • Линк към уебсайта на събитието (когато има такъв)


За да намерите информация за конкретно събитие в базата данни, може да търсите чрез следните класификации:

 • наименование на събитието (подредени са по азбучен ред)

 • име /акроним на организатора на събитието

 • медицинските специалисти /област в здравеопазването

 • датите на събитието (от най-близката до най-далечната във времето)

 • последните 15 дни (отнася се до последните събития, които се актуализират през последните 15 дни)
   

ARPharM може да актуализира информацията, включена в arpharm-e4ethics, във всеки момент. Затова регулярното консултиране с информацията, налична на сайта, е препоръчително. Всеки въпрос, предложение, коментар или пояснение може да получите на следния имейл адрес:  info@arpharm-e4ethics.org.

Решението за спонсориране/участие в дадено събитие е индивидуално. Компаниите, членуващи в Асоциацията, следва винаги да имат предвид приложимите правила и разпоредби при решение да спонсорират, участват или сътрудничат в събитие, предназначено за медицински специалисти.

bottom of page